Smaragdplein 8
1074 HA Amsterdam
Tel. 06-13514818

Home Aanbod Kosten Wachttijden Privacy Route Contact

Privacy Policy

Praktijk Steetzel, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34350462, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Steetzel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Voorwaarden Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • Vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN CLIËNTEN

Persoonsgegevens van (potentiële) cliënten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden

 • Communicatie tijdens het uitvoeren van de behandeling

 • Het controleren van verzekeringsgegevens voorafgaand aan de behandeling in geval van volwassenen

 • Het declareren van de behandeling bij de zorgverzekeraar in geval van volwassenen

 • Het schrijven van een afsluitende huisartsenbrief na de behandeling

Voor de bovenstaande doelstellingen zullen de volgende persoonsgegevens van u gevraagd worden:

- Voornaam, tussenvoegsel, Achternaam
- Adres
- Telefoonnummer
- Emailadres
- BSN nummer
- Identiteitsbewijs nummer

Praktijk Steetzel verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming van de betrokkene

 • Uitvoering van de behandelovereenkomst en declareren aan derden

 • Wettelijke verplichting een medisch dossier bij te houden en BSN te registeren

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende de looptijd van de behandeling en tot 15 jaar daarna.

 

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger

 

BEVEILIGING

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

• Alle personen die namens Praktijk Steetzel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan (de secretaresse, eventuele collega’s die een deel van de behandeling doen)

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen

• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

• We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten.

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen.

 

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hiervoor direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als Praktijk Steetzel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy vragen heeft, kunt u natuurlijk contact opnemen.